طراحی لبخند در تهران ایران

طراحی لبخند به چه صورت است :

مطب دندانپزشکی لبخند تهران با گرفتن چند عکس دقیق از صورت شما با دهان باز و بسته و علامات که در روی بینی ، دهان  و چونه شما میگزارند و با محاسبات دقیق زیبایی اندازه ، لمینیت دندان را محاسبه میکنند. این تغییر اندازه دندانی معمولا به صورت میلیمتری است ولی سیمتری لازم جهت خندهای زیباتر را برای بیمار به ارمغان میاورد. ما با داشته ۲۵ سال سابقه کاری از انگلستان میتوانیم خنده های زیباتر را که یه صورت شما میاید را درست کنیم. این تغییر شکل همیشه با احساس جوان تر شدن صورت همگام است به طوری که دندانهای بلند تر و سفید تر همیشه کل صورت را از افتادگی میاندازند و صورت جوان تر به نظر میرسد. در این جا به نظر میرسد که لب بالا کمی کلفت تر شده و هارمونی قشنگی برای یک سوم پایینی صورت درست شده است .

 

لطفا به عکس پایین توجه کنید تا ببینید فقط با نصب ۱۰ عدد لامینیت بیمار چقدر تغییر صورت پیدا کرده و به خاطر اجزا دقیق تر یک سوم پایین صورت حتی جوان تر و صورتی لاغرتر به نظر میرسد در حالی که  وزن بیمار در ده روز مابین قالب گیری ونیر و نصب تفاوتی نداشته است.   

ما به عنوان دندانپزشک زیبایی نمیتوانیم قول بدهیم که بیمار با ۶ یا ۸ یا ۱۰ عدد لامینیت بهترین نتیجه را میگیرد ولی یک فاکتور خیلی مهم این است که تعداد لامینیت ها هر چه بیشتر باشد نتیجه کار زیبایی بسیار بهتر میشود یعنی  نتیجه ۸ عددلامینیت  خیلی بهتر از ۲  یا ۴ عدد لامینیت است.

At Tehran smile Dental Practice we evaluate the following elements of the smile to determine each patient’s treatment plan:

  • Overall symmetry of the face
  • Pleasing length and width of anterior teeth
  • Proper brightness and shades of anterior teeth desired by the patient
  • Adequate fullness of the lip

Creating an Aesthetically Pleasing Smile is challenging hence

Symmetry must be perfect

First, the imaginary line that runs between the eye pupils must be  perpendicular to the dental midline ( midline between the two central incisors).

The vertical dental midline of the patient  should be perpendicular to the incisal edge of teeth.

In order to create midline symmetry, the central incisors must be  mirror images of each other.

We use the “golden proportion” and various other proportion tools designed for the front teeth to ensure that the lateral incisors and canines fall into harmony with the central incisors. This means that there is a golden rule known by Cosmetic Dentists and Cosmetic labaratory specialists used to create that beautiful veneer smile.

We ensure that the axial inclinations of each tooth is directed toward the midline for a more esthetic smile pleasing to the eyes.

Brightness of the Teeth

We then evaluate the shade of the teeth to determine if any whitening/Bleaching treatments will be beneficial.This could be Dental bleaching or just a through scale and polish of patient's teeth by Dental pumice.

Fullness of the Smile

Lastly, we evaluate the dark corridors of the smile and determine the treatment option that could give the smile a fuller appearance for the patient. For an appointment please call 26110052.