روکش چینی

یکی از مهمترین نگرانی های بیمار هنگام انتخاب و استفاده از روکش های پرسلینی (چینی) دوام آنهاست. پاسخ این است که این روکش ها عموما بسیار بادوام هستند و بیمار می تواند با رعایت نکات ساده بهداشت دهان و دندان که درمورد دندانهای طبیعی خود بکار می برد، عمر بالای روکش ها را نیز تضمین نماید. جدا از آنکه خود بیمار می تواند با رعایت نکات فوق عمر روکش ها را بالا ببرد، نحوه کار دندانپزشک نیز بسیار حائز اهمیت است. تراش مناسب دندان پایه، قالب گیری صحیح،